top of page

Prevádzkovateľ

 

Black House Tattoo sro 

Adresa: Turnovská 477/6, 180 00, Praha, IČO: 04385322

Copyright 2017 Black House Tattoo sro 

Spracovanie osobných údajov

Pre elektronickú komunikáciu

Vyplnením Vašich osobných údajov sa BLACK HOUSE TATTOO sro, so sídlom Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČO 4385322, stane správcom Vašich osobných údajov. Z právneho titulu oprávneného záujmu evidujeme Email, Meno a priezvisko, Telefón, 2 roky. Tieto údaje spracovávame za účelom komunikácie s klientmi a tvorenia ponuky.

Pre súhlas so zákrokom

Vyplnením Vašich osobných údajov sa BLACK HOUSE TATTOO sro, so sídlom Turnovská 477/6, 18000 Praha 8, IČO 4385322, stane správcom Vašich osobných údajov. Z právneho titulu plnenia zmluvy evidujeme Bydlisko, Dátum narodenia, Email, Meno a priezvisko, Telefón, 3 mesiace po podpísaní. Tieto údaje spracovávame za účelom vybavenia a tvorby požiadavky klienta. Z právneho titulu zákonnej povinnosti evidujeme Bydlisko, Dátum narodenia, Email, Meno a Priezvisko, Telefón, 10 rokov. Tieto údaje spracovávame za účelom vybavenia objednávky a vedenia účtovníctva. Tieto údaje ďalej odovzdávame subjektom Svetlana Prikazčiková.

Pre vyhlásenie zákonného zástupcu

Vyplnením Vašich osobných údajov sa BLACK HOUSE TATTOO sro, so sídlom Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322, stane správcom Vašich osobných údajov. Z právneho titulu oprávneného záujmu evidujeme Dátum narodenia dieťaťa, Meno a priezvisko dieťaťa, Meno a Priezvisko zákonného zástupcu, Telefón zákonného zástupcu, 3 mesiace po podpísaní. Tieto údaje spracovávame za účelom.

Vaše práva

Môžete vzniesť námietku proti tomuto spracovaniu, rovnako ako môžete požadovať opravu udaných osobných údajov, požiadať o oznámenie, aké osobné údaje o vás evidujeme, prípadne požiadať o výmaz osobných údajov, ak to bude možné. Pokiaľ dochádza k  automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V  prípade, že ste nám udelili súhlas so spracovaním niektorého z  osobných údajov, informujeme Vás, že tento súhlas môžete v  budúcnosti kedykoľvek odvolať a je povinnosťou správcu tento údaj následne vymazať a ďalej ho nespracovávať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania, vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Vaším právom je podať sťažnosť dozornému úradu (Úrad na ochranu osobných údajov) proti tomuto spracovaniu. So svojimi žiadosťami sa môžete obracať na email i.sorokin@seznam.cz alebo na sídlo našej spoločnosti: BLACK HOUSE TATTOO sro, Turnovská 477/6, 18000 Praha 8.

Zásady ochrany osobných údajov

Informácie na spracovanie osobných údajov

BLACK HOUSE TATTOO sro so sídlom Křížkova 52/48, 18600 Praha, IČ 4385322 dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne av  súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe Vami udeleného súhlasu. Pokiaľ dochádza k automatizovanému spracovaniu, máte právo na prenositeľnosť údajov a nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na tomto rozhodovaní. V  prípade akýchkoľvek otázok a žiadostí týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa na nás môžete obrátiť písomne na adrese sídla spoločnosti.

Zabezpečenie Vašich osobných údajov

BLACK HOUSE TATTOO sro dbá na bezpečnosť osobných údajov, ktoré nám odovzdávate. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme Vaše dáta dostatočne chránili s  vzhľadom na závažnosť ich spracovania. K  Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ho bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v  prípade ochrany našich právnych záujmov.

Právo na informácie

Vaším právom je požiadať BLACK HOUSE TATTOO sro o informácie, aké osobné údaje av akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie Vám poskytneme zadarmo v lehote najneskôr 30 dní, v mimoriadnych situáciách potom najneskôr v lehote 90 dní. O predĺžení lehoty v  mimoriadnych prípadoch Vás budeme včas informovať. Pokiaľ budete požadovať oznámenie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočne osoba, ktorej náležia tieto informácie. Vo Vašej žiadosti teda uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácii, než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame k  Vašej osobe.

Naším právom je potom odôvodnene zamietnuť požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, alebo sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli ťažko získateľné (typicky zo záložných systémov, archiválií a pod.).

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o vás evidujeme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Na základe vašej žiadosti môžu byť tieto dáta odovzdané inému správcovi.

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť (napríklad zmena Priezviska), budeme radi, pokiaľ nás informujete, že u Vás nastala nejaká zmena, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nevyhnutné pre to, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Správcu.

S tým súvisí aj Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ sa domnievate, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s  platnou legislatívou SR a Únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenosť Vašej požiadavky. V  okamihu podania námietky, bude spracovanie vašich osobných údajov obmedzené pokiaľ nebude overené, či je námietka oprávnená. Informujeme Vás, že Vaším právom je obrátiť sa aj s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný úrad na Ochranu Osobných Údajov na adrese:

Úrad na ochranu osobných údajov
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo na obmedzenie spracovania vašich osobných údajov, v  prípade, že sa domnievate, že takto evidované nie sú presné, prípadne ich spracovávame protiprávne a ďalej ak sa domnievate, že tieto údaje už nepotrebujeme na účely ich spracovania.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (napríklad emailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu, máme povinnosť vymazať. Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v  záložných systémoch, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť všetkých našich systémov a plnia funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v  našich silách vymazať tieto dáta aj zo záložných systémov a nezriedka to nie je ani technicky uskutočniteľné. Avšak tieto dáta nie sú ďalej nijako aktívne spracovávané a nebudú slúžiť na  ďalším účelom spracovania.

Kam sa môžete obrátiť

So svojimi otázkami na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obracať na email i.sorokin@seznam.cz alebo na sídlo našej spoločnosti:

BLACK HOUSE TATTOO sro
Krížkova 52/48
18600 Praha

Webové stránky – súbory protokolov

Pokiaľ pristúpite na naše webové stránky a prezeráte si ich, spracovávame nasledujúce protokolové súbory a ukladáme ich na našich serveroch. Medzi informácie, ktoré ukladáme patria:

  • Vaša IP adresa

  • Otváraná stránka nášho webu

  • Kód odpovede http

  • Identifikácia Vášho prehliadača

Tieto informácie spracovávame po dobu maximálne jedného roka a len na účely našej právnej ochrany.

Súbory cookie

Keď navštívite naše webové stránky, ste informovaní, že využívame technológie na zhromažďovanie a ukladanie informácií pomocou súborov cookie do Vášho zariadenia. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré nikam neodosielame, tieto súbory môžete z  prehliadača odstrániť, alebo ich využitie zakázať úplne. Súbory cookie nezhromažďujú žiadne Vaše osobné údaje, bez týchto súborov však nedokážeme zaistiť plnohodnotnú funkčnosť webových stránok.

Analýza a štatistiky

Webové stránky monitorujeme a analyzujeme pomocou analytických služieb. Žiadne z  údajov, ktoré pomocou tejto služby analyzujeme nie sú Vašimi osobnými údajmi. Pomocou tejto služby zisťujeme návštevnosť a geografické údaje, informácie o prehliadači a operačného systému, z ktorého na naše webové stránky pristupujete. Všetky tieto informácie, využívame na marketingové účely, na účely ďalšieho zlepšovania webových stránok a obsahu a tiež na účely právnej ochrany.

Zasielanie noviniek na email

V prípade, že máte záujem od BLACK HOUSE TATTOO sro dostávať akčné ponuky produktov prostredníctvom emailu, ktorý nám oznámite a udelíte súhlas s takýmto využívaním Vašej emailovej adresy, budeme tento email spracovávať výhradne na tieto účely. BLACK HOUSE TATTOO sro neodovzdáva takto získanú emailovú adresu žiadnym ďalším subjektom. V prípade, že sa kedykoľvek v budúcnosti rozhodnete, že už od BLACK HOUSE TATTOO sro nechcete dostávať emaily na tento účel, môžete odvolať svoj súhlas so spracovaním uvedenej emailovej adresy tu, alebo písomne na adresu sídla spoločnosti.

Spracovanie osobných údajov

Pozrite sa ako BLACK HOUSE TATTOO sro spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kategória: Vyplnenie formulára

Vstupný formulár

Údaje boli získané od iného subjektuNie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobeNie

Právny titulPlnenie zmluvy

Osobné údajeBydlisko  (Osobný údaj),  Číslo OP  (Osobný údaj),  Číslo účtu  (Osobný údaj),  Dátum narodenia(Osobný údaj),  Email  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko  (Osobný údaj),  Miesto narodenia(Osobný údaj),  Rodné číslo  (Osobný údaj),  Telefón  (Osobný údaj)

Účel spracovaniaevidencie zamestnanca

Doba spracovania počas trvania pracovnoprávneho vzťahu

SpracovateliaÚčtovníctvo

Právny titulZákonná povinnosť

Osobné údajeBydlisko  (Osobný údaj),  Číslo OP  (Osobný údaj),  Číslo účtu  (Osobný údaj),  Dátum narodenia(Osobný údaj),  Email  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko  (Osobný údaj),  Miesto narodenia(Osobný údaj),  Rodné číslo  (Osobný údaj),  Telefón  (Osobný údaj)

Účel spracovania evidencie zamestnanca a zasielanie mzdy na účet

Doba spracovania10 rokov

SpracovateliaÚčtovníctvo

PríjemcoviaFinančný úrad, OSSZ, ZP

Súhlas so zákrokom

Údaje boli získané od iného subjektuNie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobeNie

Právny titulPlnenie zmluvy

Osobné údajeBydlisko  (Osobný údaj),  Dátum narodenia  (Osobný údaj),  Email  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko  (Osobný údaj),  Telefón  (Osobný údaj)

Účel spracovania vybavenie a tvorba požiadavky klienta

Doba spracovania3 mesiace po podpísaní

Právny titulZákonná povinnosť

Osobné údajeBydlisko  (Osobný údaj),  Dátum narodenia  (Osobný údaj),  Email  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko  (Osobný údaj),  Telefón  (Osobný údaj)

Účel spracovaniaVybavenie objednávky a vedenie účtovníctva

Doba spracovania10 rokov

SpracovateliaÚčtovníctvo

Vyhlásenie zákonných zástupcov

Údaje boli získané od iného subjektuNie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobeÁno

Právny titulOprávnený záujem

Osobné údajeDátum narodenia dieťaťa  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko dieťaťa  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko zákonného zástupcu  (Osobný údaj),  Telefón zákonného zástupcu  (Osobný údaj)

Účel spracovania

Doba spracovania3 mesiace po podpísaní

Kategória: Online komunikácia

Emailová komunikácia

Údaje boli získané od iného subjektuNie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobeNie

Právny titulOprávnený záujem

Osobné údajeEmail  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko  (Osobný údaj),  Telefón  (Osobný údaj)

Účel spracovaniaKomunikácia s klientmi a tvorenie ponuky

Doba spracovania2 roky

Kategória: Webový formulár

Webový formulár

Údaje boli získané od iného subjektuNie

Záznam obsahuje informácie o maloletej osobeNie

Právny titulOprávnený záujem

Osobné údajeEmail  (Osobný údaj),  Meno a priezvisko  (Osobný údaj)

Účel spracovaniaKomunikácia s klientmi a tvorenie ponúk na mieru

Doba spracovania2 roky

Zasielanie osobných údajov do tretích krajín

K  prenos osobných údajov spracovateľom alebo iným príjemcom v tretích krajinách alebo v medzinárodných organizáciách nedochádza.

 

Zásady ochrany osobných údajov sú pravidelne revidované a môžu sa v  prípade potreby aktualizovať. Posledná zmena týchto zásad ochrany osobných údajov prebehla dňa  pondelok, 16. júla, 2018.

bottom of page